Sunday, July 19, 2009

Bits & Bytes பற்றிய விளக்கம்.


கணினி ஒரு இலத்திரனியல் சாதனம் என்பது நீங்கள்அறிந்ததுதான். ஒரு மின் விளக்குப் போல்கணினியிலுள்ள மின் சுற்றுக்களும் On அல்லது off எனும்இரண்டு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. On ஆகஇருக்கும் நிலையை 1 (ஒன்று) எனும் இலக்கத்தாலும் off நிலையை 0 (பூச்சியம்) எனும் இலக்கத்தாலும்குறிக்கப்படுகின்றன. மேலும் வாசிக்க....

No comments: